ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ

Τ Ο Π Ρ Ω Τ Ο Δ Υ Σ Τ Υ Χ Η Μ Α
αντιγραφη από το βιβλιο του Ν.ΚΤΕΝΙΑΔΗ ΄΄ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ΄΄
ΑΘΗΝΑ 1936

Πεντήκοντα ημέρες μετα την εγκαινίαση του πρώτου Τμήματος του Λαρισαικού,ήτοι την 1η Απριλίου 1904,δυο φορτηγαί αμαξοστοιχίαι ερχόμενοι αντιθέτως,συνεκρούσθησαν παρά το 15ο χιλ. της γραμμής Βάγια(σημερινός Σ.Σ.Σφίγγα) και Μουλκίου(σημερινός Σ.Σ Αλίαρτος).Εκ της συγκρούσεως,οφειλο-
μένης εις κακόν υπολογισμόν του δρομολογίου της ετέρας αμαξοστοιχίας,δύο
υπάλληλοι της εταιρίας εφονεύθησαν και πολλοί ετραυματίσθησαν σοβαρώς.Η θλιβερά είδησις γνωσθείσα εις Αθήνας προεκάλεσε ζωηράν συγκίνησιν.Ο σταθμός Αθηνών,μόλις εγνώσθη το τραγικό συμβάν,κατεκλύζετο από πλήθος κόσμου ζητούντος λεπτομερείας του δυστυχήματος.
Εις τον τόπον της συγκρούσεως έσπευσαν,ευθύς ως έλαβον γνώσιν αυτής, οδιευθυντής κατασκευής Μπαρμπιέρ,ο υποδιευθυντής Μπερώ και ο διευθυντής της εκμεταλεύσεως Βισερόλ μετά του υποδιευθυντού Κολό.Εις τον κεντρικόν σταθμόν συνεκεντρώθησαν εξάλλου,εν αναμονή της φερούσης τα θύματα αμαξοστοιχίας,ο τμηματάρχης έλξεως,ο επιθεωρητής Κουτσαλέξης,οι ιατροί της εταιρίας Σκάσης και Καντάς και ο ιατρός του σταθμού Α΄Βοηθειών Ραφτάνης,οι οποίοι επέβλεψαν εις την μεταφοράν των τραυματιών εις το Δημοτικόν Νοσοκομείον και ακολούθως,εις την ενέργειαν των σχετικών ανακρίσεων,εξ ών πρέκυψαν τα εξής
Ο Αλέξιος Γκοντάν,διευθύνων την εργασίαν στρώσεως εις το τμήμα Θηβών-Λειβαδιάς,ευρίσκετο κατά την ημέραν του δυστυχήματος εις τον σταθμόν Μουλκίου προκειμένου να συνοδεύση εις Βάγια και Θήβας φορτηγόν αμαξοστοιχίαν,μεταφέρουσαν τροχαίον υλικόν.Την αμαξοστοιχίαν αυτή επρόκειτο να σύρη η υπ αριθ 107 ατμάμαξα η οποία θα επανήρχετο εκ Λειβαδείας κενή,προκειμένου να μεταφέρη νέον υλικόν εις το Στενόν.Ο Κοντάν έλαβε τότε την μοιραίαν απόφασιν να ξεκινήση με την ατμάμαξαν υπ α ριθ 103 δια Βάγια δια να έλξη μίαν άλλην φορτηγόν αμαξοστοιχίαν και να επανέλθη εις Μούλκι.Εσκέφθη δηλαδή να χρησιμοποιήση επωφελώς τον καιρόν που,άλλως,θα έχανεν αναμένων εις το Μούλκι.Δια να πραγματοποιήση όμως την απόφασιν του αυτήν έπρεπε να βεβαιωθή εάν ήτο εύκαιρος η μέχρι Βαγίων γραμμή.Εζήτησε λοιπόν να πληροφορηθή από παρισταμένους εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν χωρικούς,πότε ανεχώρησεν η υπ αριθ 103 ατμάμαξα από το Μούλκι.Ατυχώς,οι χωρικοί μη γνωρίζοντες την σημασίαν της πληροφορίας που επρόκειτο να δώσουν,απήντησαν όλως ανακριβώς και επιπολαίως,ότι ην εν λόγω ατμάμαξα ανεχώρησεν εκ Μουλκίου προ δέκα λεπτών.Ο Γκοντάν υπολογίσας ότι δια την διάνυσιν του από Μουλκίου εις Βάγια διαστήματος απητείτο ένα τέταρτον της ώρας περίπου,σκεπτόμενος δε λογικώς ότι η αμαξοστοιχία αυτή θα παρέμενε τουλάχιστον δέκα λεπτά εις τον σταθμόν Βαγίων,έως ότου φορτώση,έλαβε την μοιραίαν απόφασιν να ξεκινήση αμέσως με την υπ αριθ 107 ατμάμαξαν δια Βάγια,βέβαιος ότι θα επρολάμβανεν εκεί την άλλην αμαξοστοιχίαν.
Ητο 2 μ.μ. όταν η αμαξοστοιχία με οδηγόν τον Γ.Γεωργιάδην,εξεκίνησε από το Μούλκι κατευθυνόμενη ολοταχώς προς τα Βάγια.Είχε διανύσει το ήμισυ περίπου της μεταξύ των δύο χωρίων αποστάσεως,διήρχετο δε εις μίαν καμπήν της οδού,όταν ηκούσθησαν τα συρίγματα της αντιθέτως ερχομένης αμαξοστοιχίας.Ο Γκοντάν όρθιος κατά την στιγμήν εκείνην επι του πρώτου βαγονίου,αντελήφθη αμέσως τον κίνδυνον ηθέλησε δε να δώση διαταγήν εις τον μηχανοδηγόν να επιχειρήση στροφή προς τα οπίσω,αλλά ήταν αργά.Η ατμομηχανή της ετέρας αμαξοστοιχίας ερχομένη με όλην της την ταχύτητα,συνεκρούσθη μετά πατάγου πρός την προηγουμένην της ατμομηχανής 107,συντριβείσαν κυριολεκτικώς και εκτροχειασθείσαν.Η ατμάμαξα 107,καθώς και τα ακολουθούντα αυτήν βαγόνια,εξετροχιάσθησαν,ο δε μηχανοδηγος Γεωργιάδης εξεσφενδονίσθη μακράν της γραμμής βαρέως τραυματισθείς.Ο Αλέξιος Γκοντάν ευρεθείς υπο τους τροχούς της ετέρας αμαξοστοιχίας,συνεπεία της βιαιότητος της συγκρούσεως,ετραυματίσθη σοβαρώτατα εις τας κνήμας και εις τον δεξιόν βραχίονα.Ετραυματίσθησαν σοβαρώς επίσης οι Π.Βρέτταρος μηχανοδηγός.Ν.ΚουρουπιώτηςΝ.Κομνηνός,Λ.ΣακκάςΝ.ΚαριφάτοςΝ.Χρυσοχέρης,Ν.Φαρυφάκης εργάται,Ντυμάγιερ εργοδηγός και εφονεύθησαν ο μηχανοδηγός Μιχαήλ Βακόντιος και ο τροχοπεδητής Γεώργιος Κατσίμπας.
Το τραγικό αυτό συμβάν,αποτέλεσμα ως προελέχθη,υπερβολικού ζήλου του διευθύνοντος την εργασίαν στρώσεως εργολάβου,ουδόλως εκλόνισεν την εμπιστοσύνην του Ελληνικού λαού προς την ασφάλειαν του σιδηροδρόμου,ουδέ μετέβαλε τα αισθήματα της εκτιμήσεως του προς τους πρώτους συντελεστάς του έργου.-

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *